JJAProgress

Ubezpieczenia OC działalności gospodarczej

Rekompensują koszty poniesione na skutek szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym lub wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków służbowych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • szkody osobowe (urazy, wypadki, śmierć),
 • szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie),
 • straty finansowe,

W zależności od indywidualnych potrzeb, ubezpieczenie może pokrywać szkody powstałe:

 • na skutek czynności służbowych pracodawcy i pracowników,
 • na skutek konieczności wszczęcia postepowania sądowego,
 • OC za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia
 • OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom (także przez pracodawcę).

OFERUJEMY:

OC za szkody wynikające z prowadzonej działalności:

 • powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, wynikłające z nienależytego wykonywania zobowiązania,
 • wyrządzone przez podwykonawców,
 • w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,
 • będące następstwem wypadków przy pracy,
 • polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu powierzonych dokumentów,
 • związane z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego,
 • powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,

OC za szkody wynikające z posiadanego mienia:

 • w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilno-prawnej
 • w ruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilno-prawnej,
 • powstałych w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania,
 • związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,
 • poniesione na skutek katastrofy budowlanej lub drobnych prac budowlano-montażowych,
 • wyrządzone przez wibracje, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych.
 • związane z zepsuciem środków obrotowych/rozmrożeniem produktów,
 • w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych
 • poniesione na skutek katastrofy budowlanej lub drobnych prac budowlano-montażowych,
 • OC maszyn budowlanych i rolniczych,

Ubezpieczenia dotyczące specjalistycznych branż usługowych:

 • w zakresie czynności zawodowych aptekarzy i farmaceutów,
 • w zakresie pracy wykonywanej przez rolników,
 • w zakresie prowadzenia warsztatów samochodowych,
 • w zakresie powierzanego mienia w celu obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu
 • OC najemcy nieruchomości,
 • OC za przenoszenie chorób zakaźnych i zakażeń,
 • OC podwykonawcy,
 • OC za szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez,
 • OC wspólnoty mieszkaniowej
 • w rzeczach wniesionych przez gości/klientów,
 • polegające na zatruciach pokarmowych w zakładach prowadzących działalność gastronomiczną
 • OC przewoźnika (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w ramach działalności przewozowej)
 • OC za szkody wynikające z posiadania czy użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje
 • OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych

Szybki kontakt

Zadzwoń lub napisz
a odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 • +48 33 815 06 67
 • +48 33 814 21 43

info@jjaprogress.com